top of page

Klauzula dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Rządz Mniszek-Med Sp. z o.o. Adres: ul. Łęgi 12, 86-300 Grudziądz,  e-mail: administracja@rzadzmniszekmed.pl;

 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rzadzmniszekmed.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  laboratoria analityczne oraz inne podmioty medyczne jeśli będzie to konieczne dla zachowania ciągłości leczenia;

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna,

- 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia,

- 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

bottom of page