top of page

Ogłoszenie

8 kwi 2024

o planowanym niszczeniu dokumentacji medycznej

O G Ł O S Z E N I E

o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

Rządz Mniszek-Med Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Łęgi 12 informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Przychodni przy ul. Łęgi 12 w latach 1980-2004.

Dokumentacja ta może zostać wydana za pokwitowaniem, pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, na pisemny wniosek złożony do 31.05.2024 roku w Rejestracji Przychodni Rządz Mniszek-Med Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Łęgi 12.

Po tym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do zniszczenia bez możliwości identyfikacji pacjenta, którego dotyczyła.

 

Podstawa prawna:

-art. 29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1318)

- § 75 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069)

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia, mogą tego dokonać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do dnia 31.05.2024 w Administracji Przychodni ul. Łęgi 12, I piętro.

 

Po dniu 31.05.2024 dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

 

Wszelkich informacji dotyczących odbioru dokumentacji planowanej do zniszczenia można uzyskać pod nr telefonu 564502325.

 


wniosek o wydanie dok
.pdf
Download PDF • 794KBbottom of page